HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Tjenesterejser


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Hvad er en tjenesterejse?
En tjenesterejse er en rejse, der efter skolens vurdering er et nødvendigt led i tjenesten. I sådant tilfælde udføres arbejdet et andet sted end det faste tjenestested.

Tjenesterejser medregnes i arbejdstiden, dog højst med 13 timer pr. døgn, medmindre andet aftales lokalt. Tjeneste på det fremmede tjenestested medregnes efter de almindelige regler for opgørelse af arbejdstid.

Kurser og lignende
Kurser o.l. (f.eks. konferencer, studieture og seminarer) uden for tjenestestedet betragtes som en tjenesterejse, hvis tjenestestedet konkret vurderer, at undervisningen mv. er et nødvendigt led i arbejdet.

For så vidt angår kurser o.l., der ikke er et nødvendigt led i arbejdet, og som derfor ikke er tjenesterejser, har den ansatte ikke krav på godtgørelser i henhold til tjenesterejseaftalen. Når tjenestestedet giver tilladelse til at deltage i sådanne kurser, kan tjenestestedet vælge at godtgøre udgifter til transport, måltider o.l., men da den ansatte ikke har krav på godtgørelse, kan tjenestestedet også vælge ikke at godtgøre udgifterne eller kun at godtgøre nogle af dem.

Godtgørelse
Dækning omfatter tjenesterejser i Danmark, Færøerne og udlandet
Der er kun tale om dækning af merudgifter ved tjenesterejsen, og der er således taget højde for sparet hjemmeforbrug.

Det er skolen, som tilrettelægger tjenesterejsen. Det betyder, at det er skolen, der afgør:

  • Valg mellem eget eller offentligt transportmiddel
  • Valg af transportmiddel og rejseklasse
  • Anvisning af passende indkvartering
  • Valg mellem overnatning eller daglig tjenesterejser
  • Brug af rabatordninger
  • Beregning af tjenesterejsens længde og varighed
  • Udfærdigelse af skriftlig kørselsbemyndigelse

Godtgørelserne er normalt skattefrie. Time- og dagpenge, transportgodtgørelse og udokumenteret nattillæg skal indberettes til skattemyndighed.

Valg af transportmiddel
Normalt skal anvendes offentlig transportmiddel. Skolen skal godkende, hvis eget transportmiddel bruges. Det bør tillades, hvis det ud fra et samlet hele er mest hensigtsmæssigt og økonomisk for skolen. Her bør der endvidere tages hensyn til, om læreren påføres urimelige ulemper.

Offentlig transportmiddel
Udgiften til offentlig transport refunderes kun mod dokumentation
Det indebærer, at der ikke ydes refusion ved kørelejlighed, uanset at skolen er sparet for billetudgiften.

Samtlige udgifter fra skolen (evt. bopælen) til det midlertidige tjenestested eller hotel dækkes.

Udgifter til måltider
Tjenesterejsens karakter afgør, hvordan merudgifter til måltider o.l. godtgøres. Der sondres mellem 3 former for rejser:

  • Tjenesterejser under 24 timer eller uden overnatning (”endagsrejser”). Her refunderes rimelige merudgifter mod dokumentation
  • Tjenesterejser på min. 24 timer med overnatning – Danmark. Godtgørelse i form af time- og dagpenge
  • Tjenesterejser på min. 24 timer med overnatning – Udland Udgangspunktet er, at rimelige merudgifter dækkes mod dokumentation. Herudover ydes en procentgodtgørelse på 30% af gældende dagpengesats til dækning af småfornødenheder m.v.

Skolen kan hvis den ansatte anmoder om det udbetale time- og dagpenge. Time- og dagpenge medgår til dækning af måltider, småfornødenheder, lokaltransport m.v.

75% medgår til måltider (15% til morgenmad, 30% til hhv. frokost og aftensmad). Satserne er beregnet ud fra gennemsnitsbetragtninger over merudgifter. Der kræves ingen dokumentation herfor, og beløbet er skattefrit.
Der skal ske reduktion ved gratis måltid, dog ikke ved besøg af ren privat karakter.

Ved tjenesterejser til udlandet bruges bestemmelseslandets dagpengesats for hele rejsen.

Udgifter til overnatning
Udgiften til hotelværelse eller anden godkendt indkvartering inden for maksimumsbeløbet dækkes mod dokumentation. ”Aftalehoteller” bør så vidt muligt benyttes.

2. maj 2014