Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Tiltrængte midler til Amu

Printervenlig version
Amu-uddannelserne får ekstra midler, og eud får dækket en del af omprioriteringsnedskæringerne. Det er resultatet af trepartsaftalen, som HL overordnet set hilser velkommen.

Amu-området får en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, efter en trepartsaftale 28. oktober sikrede forhøjede takster til amu-aktiviteter, ligesom der etableres en udviklingsfond for kortuddannede og faglærte.

De øgede takster udgør frem til 2021 i alt 280 millioner kroner. Derudover får amu i alt 140 millioner kroner som kompensation for omprioriteringsnedskæringer frem til 2021. Disse nedskæringer beløber sig til i alt 156 millioner kroner ifølge beregninger fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Trepartsaftalen indebærer desuden, at der indføres én indgang til efter- og videreuddannelsessystemet, så der sikres bedre overblik over efter- og videreuddannelsessystemet for virksomheder og medarbejdere.

Aftalen rummer ikke specifikke løsninger på den haltende efteruddannelse af medarbejdere med mellemlange og lange videregående uddannelser, om end der etableres et udviklingsprogram, der netop skal kigge på de videregående efter- og videreuddannelsesmuligheder fremover.

HL’s hovedorganisation, FTF, har haft meget fokus på netop de udfordringer, der er forbundet med, at den videregående efter- og videreuddannelse stort set står stille, selv om der er langt flere medarbejdere med videregående uddannelser i dag end for bare 10 år siden.

Et andet forhold, som også HL har haft fokus på i de seneste år, er muligheden for, at realkompetencevurderinger i højere grad end nu kan indgå i meriteringen af medarbejdere med mellemlange og lange videregående uddannelser. Aftalen indebærer, der etableres fælles digitale redskaber til erhvervsakademiers og professionshøjskolers brug af RKV i forhold til kursister, der ønsker at anvende erhvervede kompetencer i akademi- eller diplomuddannelser.

Realkompetencevurderinger på kandidat- og masteruddannelser er ikke nævnt i aftalen. På et mere overordnet niveau understreges det dog, at der i fremtiden skal arbejdes for en øget anerkendelse af medarbejdernes reelle kompetencer.

Aftalen indebærer desuden en tilpasning af veu-bidragene og en opfølgning på tidligere trepartsaftale om lønrefusion og praktikpladsbonus i forbindelse med eud.

På eud-området har regeringen indvilget i at søge at forlænge kvalitetsudviklingspuljen på 150 millioner kroner som en del af forhandlingerne af finansloven for 2018. Puljen er dog langt fra stor nok til at dække omprioriteringsnedskæringerne på eud – der kommer stadig til at skulle spares 120-140 millioner kroner alene i 2018.

HL overordnet set tilfreds

”I HL er vi naturligvis meget tilfredse med, at AMU-området får tilført nogle meget tiltrængte midler. Det er et område, der har oplevet en voldsom nedgang i aktiviteterne henover de seneste 10 års tid, og det er helt utilfredsstillende – ikke mindst i lyset af de nye kompetencekrav som bl.a. globalisering og digitalisering stiller medarbejderne overfor”, siger HL’s formand, Christoffer Jørgensen.

”Omvendt vil vi presse på for at efter- og videreuddannelsesmulighederne for medarbejdere med mellemlange- og lange videregående uddannelser forbedres yderligere fremover, ligesom muligheden for at realkompetencevurderinger kan indgå i meriteringen til videreuddannelse er meget relevant for mange af HL’s medlemmer.

Det kan stadig undre, at realkompetencer er en helt naturlig del af faglærtes videreuddannelsesmuligheder, mens rationalet på de videregående uddannelser stadig er en helt anden. Det skal vi have gjort mere ved i de kommende år.”

”Endelig er vi glade for ønsket om at forlænge kvalitetsudviklingspuljen på eud, men det er ikke tilfredsstillende, at regeringen fastholder omprioriteringsnedskæringerne, så der endnu engang skal spares på kvaliteten af erhvervsuddannelserne,” siger Christoffer Jørgensen.

Om trepartsaftalen

Trepartsaftaler indgås mellem tre parter:

  • Staten (regeringen)
  • Lønmodtagerne (hovedorganisationerne LO, Akademikerne og FTF, hvor bl.a. HL hører under)
  • Arbejdsgiverne (Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner)

Hovedformålet er at indgå aftaler, der har betydning for arbejdsmarkedet og virksomhedernes konkurrencekraft. Indholdet rækker ud over – eller supplerer – de aftaler, der indgår under overenskomstforhandlingerne.

1. november 2017