HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Sygdom


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Sygemelding

En sygemelding og en lægeerklæring er ikke det samme – selvom det ofte forveksles eller sågar sidestilles. Derfor er det vigtigt at slå fast: Det er kun medarbejderen selv, der kan sygemelde sig over for sin arbejdsgiver – ligesom det kun er medarbejderen selv, der kan raskmelde sig. En sygemelding er aldrig et anliggende for lægen. Lægen kommer først ind i billedet, når medarbejderen har sygemeldt sig, og arbejdsgiveren kræver lægelig dokumentation for sygdommens rigtighed.

Hvis man bliver syg, skal det meddeles skolen telefonisk på første sygedag så vidt muligt inden arbejdstids begyndelse og senest 2 timer efter, at man skulle være mødt på arbejde - medmindre der i personalehåndbog eller lignende er fastsat andre regler.

Notering af sygedage

For ansatte føres en sygedagsliste, der skal indeholde oplysning om tidspunktet for hver sygeperiodes begyndelse og ophør og det samlede antal sygedage. Sygefravær dokumenteres normalt ved, at den ansatte, når arbejdet er genoptaget, straks underskriver en erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom med angivelse af datoen for første og sidste sygedag.

Skolen kan kræve skriftlige sygeerklæring før arbejdets genoptagelse, dog tidligst så den er skolen i hænde på 2. fraværsdag, hvor søn- og helligdage ikke medregnes.

Har den ansatte har nedsat tjenestetid, foretages notering herom på sygedagslisten.

Løn

Der ydes fuld løn under sygdom. Ved fuld løn forstås, medmindre andet fremgår af overenskomsten, den normale, faste løn.

Lægebesøg

I visse tilfælde forhindrer sygdom ikke en ansat i at udføre sit normale arbejde, men nødvendiggør, at den pågældende modtager behandling f.eks. hos en praktiserende læge, speciallæge, tandlæge eller på hospital som ambulant behandling.

Den ansatte bør som udgangspunkt søge at tilrettelægge sådanne lægebesøg mv. uden for arbejdstiden. Hvis dette ikke er muligt, er det almindelig praksis, at den ansatte kan få fri uden lønfradrag, idet det samtidig forudsættes, at fraværet søges placeret til mindst mulig gene for ansættelsesstedet.

2. maj 2014