Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Ok-forliget for staten


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Generelle lønstigninger på 6,07 procent, 0,23 procent til organisationspuljer og 0,3 procent til en lang række øvrige punkter, herunder sikring af frokostpausen. Få et overblik over forliget.

Her er et resume af OK-forliget på statens område. Forliget vil først være gældende, hvis det vedtages i alle de fagforeninger, der er omfattet.

I nogle fagforeninger foregår det via urafstemning blandt alle medlemmer. I andre, herunder HL, er det bestyrelsesbeslutning.

HL's vurdering

"Forliget var det bedst mulige, vi kunne opnå, selv om det er meget ærgerligt, at det ikke lykkes at få en ny arbejdstidsaftale."

OK-forliget i hovedtræk

3-årig overenskomstperiode, fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,10 procent.

 • 6,07 procent går til generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordningen.
 • 1,50 procent går til reststigning, dvs. blandt andet til lokal udmøntning i form af individuelle tillæg, funktionstillæg og faste løntrinstigninger til medarbejdere, der opnår højere anciennitet.
 • 0,23 procent går til organisationspuljer, som de enkelte fagforeninger og forbund forhandler om indtil 18. maj 2018.
 • 0,30 procent til øvrige punkter (se nedenfor)

De 0,3 procent til øvrige punkter er fordelt på følgende:

 • Bevarelse af reguleringsordningen, som sikrer, at offentlige og private lønninger følges ad. Samtidig fjernes privatlønsværnet, som ensidigt forhindrer større offentlige lønstigninger end på det private område.
   
 • Retten til betalt spisepause i arbejdstiden indskrives som en overenskomstmæssig ret. Retten til betalt spisepause bortfalder ikke, selv om arbejdsgiveren forlænger pausens varighed og/eller hvis arbejdsgiver giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed.
   
 • Ny kompetencefond med fokus på individuel kompetenceudvikling, hvor statens medarbejdere kan søge midler.
   
 • Nyt aftalegrundlag for chefer på uddannelses- og undervisningsinstitutioner fra 1. januar 2019 (Nærmere detaljer følger - vi er i gang med at nærstudere aftaleteksten)
   
 • Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer udvides, så den omfatter flere statsinstitutioner. Institutioner indenfor undervisning/uddannelse er fortsat undtaget.
   
 • Ny frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer.
   
 • Forbedrede medarbejdervilkår ved udflytning af statslige arbejdspladser, herunder en forbedret aftale om flyttegodtgørelse.
   
 • Den obligatoriske gruppelivsordning forbedres med højere dækningssummer og inkludering af timelærere med færre end 15 timers ugentlig undervisning.
   
 • Igangsættelse af forhandlinger om at overenskomstdække timelønnet undervisning, der i dag er dækket af Finansministeriets cirkulære.
   
 • Opskrivning af lokallønspuljer for visse medarbejdergrupper på gammel løn.
   
 • Øget ret til tjenestefrihed af familiemæssige årsager: Ret til løn i op til 5 dage pr. barn årligt for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og ret til fravær uden løn til medarbejdere, der ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet.
   
 • Anvendelse af plustid kræver ikke længere en iværksættelsesaftale mellem ansættelsesmyndigheden og TR.
   
 • Bistand hos a-kasse ved afsked. Medarbejdere, som afskediges på grund af institutionens forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a-kassen.

Særligt om arbejdstid

Det var ikke muligt at blive enige om en ny arbejdstidsaftale. Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af Lov 409. Parterne er enige om, at det er en mulighed at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

På det kommunale område nedsættes en kommission med uvildig formand, der skal lave forarbejdet til en ny arbejdstidsaftale for lærerne i 2021. En kommunal aftale vil danne udgangspunktet for forhandlinger om en statslig aftale.

Hele forligsteksten

30. april 2018

Seneste nyt om OK 18

25. juni 2018
Ledere ansat 1. januar 2019 eller senere får ny chefaftale. Ledere ansat inden, kan vælge at beholde deres nuværende aftale eller gå over på en af de nye.

4. juni 2018
Trods skuffelse over en manglende arbejdstidsaftale, er der flere perspektiver i et ja end et nej. Sådan var rationalet bag bestyrelsens beslutning om at stemme ja til OK 18.

4. juni 2018
0,23 procent af rammen for OK 18 var afsat til organisationsforhandlinger. Se resultatet for erhvervsskoler og -akademier.

30. april 2018
Generelle lønstigninger på 6,07 procent, 0,23 procent til organisationspuljer og 0,3 procent til en lang række øvrige punkter, herunder sikring af frokostpausen. Få et overblik over forliget.

28. april 2018
Pæne lønstigninger og betalt spisepause blev sikret ved OK 18. På arbejdstidsområdet får lærerne samme model, som kommunerne arbejder på frem til 2021. Det bedst mulige resultat, vurderer HL.

18. april 2018
1. maj er sidste frist for at forhandle et resultat hjem. Bryder forhandlingerne sammen, kan en konflikt træde i kraft efter fem dage.

3. april 2018
10.380 tillidsfolk fra hele det offentlige område udgjorde danmarkshistoriens største faglige møde i Fredericia 22. marts

30. marts 2018
Forligsmanden har udsat konflikten i to uger, men bryder forhandlingerne sammen, kan konflikten træde i kraft allerede efter fem dage.

23. marts 2018
Er du tjenestemandslignende ansat eller kvotalønnet timelærer, kan du ikke lockoutes, og du må ikke strejke. Du må hellere ikke udføre konfliktramt arbejde. Læs regler og konsekvenser ved en eventuel konflikt under OK 18.

12. marts 2018
Regeringen tilsidesætter egne tal og almindelige regneregler, når den påstår, at lønstigninger på 6,7 procent svarer til det private områdes. En grotesk omgang spin, mener HL.