Log ind

Log ind som medlem og få adgang til ekstra indhold.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Christoffer Jørgensens billede
Christoffer Jørgensen
Formand
20 89 47 54
chrj@hl.dk


HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Kommunal styring kan spænde ben for bedre forberedende tilbud

Printervenlig version
De tilbud, der forbereder unge til uddannelse, skal være enklere og mere overskuelige. HL hilser regeringens udspil til forbedringer velkomment, men frygter, at de positive elementer bliver udhulet af, at styringen overlades til den enkelte kommune.

Forberedende Grunduddannelse bliver navnet på et samlet tilbud, der skal erstatte blandt andet erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse, produktionsskolerne og ordblindeundervisning for voksne. Det foreslår regeringen, baseret på anbefalinger fra en ekspertgruppe, som blandt andre HL har leveret bidrag til.

HL er positiv over for forenklingen af tilbud – noget som HL selv har foreslået i et udspil sidste år. Men i modsætning til HL og ekspertgruppen, vil regeringen placere styringen hos kommunerne.

”Desværre har regeringen valgt at ignorere en væsentlig anbefaling fra ekspertgruppen om at lade styringen af den forberedende grunduddannelse ligge hos staten. I stedet bliver det kommunernes opgave, så det, der kunne have været en ensartet model med lige vilkår for de unge, nu bliver underlagt lokalpolitiske luner. Udspillet lægger ganske vist op til, at kommunerne får et beløb til finansiering af uddannelsen, men pengene er ikke øremærkede. Dermed vil uddannelsens økonomi og rammer komme til at svinge fra kommune til kommune og fra budgetår til budgetår – med den unge som taberen,” siger Christoffer Jørgensen, formand for HL.

Ligesom HL har blandt andre Uddannelsesforbundet og Produktionsskoleforeningen udtalt sig kritisk om en kommunal styring af den ny uddannelse.

Regeringens udspil skal nu til politisk forhandling for at skaffe et flertal på Christiansborg. I første omgang blandt partierne bag erhvervsuddannelsesreformen.

Hovedelementerne i regeringens udspil på det forberedende område

En ny Forberedende Grunduddannelse, der løfter de unge

 • Et enkelt og overskueligt tilbud med høj kvalitet og stor fleksibilitet
 • Tre alternative spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse
 • Fokus på praksisnær undervisning, dansk og matematik, holdfællesskab, digital dannelse og teknologiforståelse i alle spor
 • Obligatoriske prøver efter hvert modul
 • Klare mål for progression og trivsel
 • Samlet maksimal varighed på uddannelsen er to år
 • Markant kompetenceløft af lederne og lærere
 • Fokus på ledelsesopgaven
 • Undervisningen foregår i et inkluderende læringsmiljø
 • Specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelse
 • Skoleydelse svarende til produktionsskoleydelse, men med tillæg til forsørgere

Et samlet kommunalt ansvar for de unge

 • Kommunen skal følge alle unge op til 25 år
 • Koordineret og sammenhængende ungeindsats:
  • - Varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje
  • - Koordinering af støtte- og vejledningsfunktioner som f.eks. Specialpædagogisk støtte, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og misbrugsindsats
  • - Én plan, der leder til uddannelse og beskæftigelse
  • - Én fast kontaktperson gennem hele forløbet for de unge, der har behov
  • - Jobcentrenes funktioner og opgaver over for den unge
  • - Koordinering af opsøgende funktioner bl.a. i forhold til virksomhedspraktikker
 • Kommunalt ansvar for den nye Forberedende Grunduddannelse
 • 10. klasse styrkes med en ny praksisfaglig 20/20-ordning

Uddannelsesdækning i hele landet

 • Ca. 75 uddannelsessteder spredt over hele landet, heraf ca. 25 moderinstitutioner
 • Alle uddannelsessteder skal have faglig bredde og være økonomisk bæredygtige
 • Regelforenkling og plads til lokale løsninger
 • Kommunale samarbejder
 • Opmand understøtter processen
 • Veltilrettelagt proces for overgang fra de nuværende institutioner

En ny uddannelsespolitisk målsætning med ambitioner for alle unge

 • Det nye forberedende tilbud skal bidrage til at realisere ambitiøse mål for de unge
 • De unge skal uddanne sig, mens de er unge
 • Behov for nye uddannelsesmålsætninger, der måler opnået uddannelse, når de unge fylder 25 år – ikke 40 år, som i dag. I 2030 skal:
  • - 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • - andelen af de unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret

 

Læs mere om udspillet:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud

11. maj 2017