HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Ansættelsestyper


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Tjenestemandslignende ansatte

Ansættelsen sker enten på prøve med senere varig ansættelse for øje eller som varig ansættelse. Ved første ansættelse er prøvetjenestens længde 2 år. Ved genansættelse af en tidligere tjenestemandslignende ansat eller overgang til fx ny skole kan der kræves prøvetjeneste i maksimum 1 år.

Ansættelsen er betinget af, at vedkommende opfylder kvalifikationskrav samt pædagogisk uddannelse.

Ansættelsen følger af bekendtgørelse om ansættelse for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser og kostafdelinger.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Kvotalønnede timelærere

Timelærere ansættes for en periode ad gangen dog maksimalt 47 uger i 52 på hinanden følgende uger.

Timelærere aflønnes pr. arbejdstime med en basisløn svarende til en kvotadel af årslønnen for fastansatte lærere.

Fornyelse af kvotalønnede timelæreres aftaler kan højst ske to på hinanden følgende gange.

Kvotalønnede timelærere ansættes efter cirkulære om løn og ansættelsesforhold for timelærere ved erhvervsskolerne.

Se cirkulæret på Retsinformation.dk

Timelønnede lærere

Timelønnet undervisning aflønnes pr. time efter finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning og censorvederlag.

Se cirkulæret på Retsinformation.dk

Midlertidige eller tidsbegrænsede ansættelser

HL har konstateret, at flere skoler anvender tidsbegrænsede ansættelser efter reglerne i ansættelsesbekendtgørelsen (Ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser og kostafdelinger - bekendtgørelse nr. 101 af 01/02/2007).

Tidsbegrænsede ansættelser er imidlertid i strid med bekendtgørelsens § 2, hvoraf det fremgår, at ansættelse sker i følgende former:

  1. Varig ansættelse
  2. Ansættelse på prøve med varig ansættelse for øje
  3. Ansættelse på åremål

For så vidt angår åremålsansættelser gælder i følge cirkulære om åremålsansættelse fra 2001 pkt. 5, at åremålsansættelse kan ske for en periode på mellem 3-6 år. På denne baggrund findes der ikke hjemmel til ansættelse af en lærer i en tidsbegrænset ansættelse på under 3 år.

HL har rejst spørgsmålet i Undervisningsministeriet, og har fået medhold i ovenstående.

2. maj 2014