HL en rigtig fagforening, som indgår aftaler med staten og skolerne, og som søger indflydelse på uddannelsernes vilkår. Derfor er vi selvfølgelig OK-mærket.

Annonce:

Afskedigelse af tjenestemandslignende ansatte


HL er 1. juli 2018 blevet en del af Uddannelsesforbundet. Denne side bliver derfor ikke længere opdateret, og indholdet kan være forældet.

Gå til Uddannelsesforbundet.dk

Modtager du en opsigelse eller en sindetskrivelse, skal du kontakte både din tillidsrepræsentant og HL’s sekretariat med det samme. Det giver os de bedste muligheder for at sikre, at dine rettigheder overholdes.

Opsigelsesprocedure

Den, der er part i sagen, skal efter ansættelsesbekendtgørelsen have lejlighed til at udtale sig, så partens udtalelse kan indgå i den endelige beslutning. Det gælder også beslutninger om advarsler og afsked. Den ansatte skal have en redegørelse for grundlaget for den påtænkte afsked eller sanktion, herunder de forhold fra den ansattes side, arbejdsgiveren lægger vægt på, og arbejdsgiverens opfattelse af sagen.

Partshøringen og en eventuel besvarelse heraf bør som udgangspunkt være skriftlig. Partshøringen er et absolut krav i forbindelse med en opsigelse. Ledelsens opsigelse af en ansat kan derfor først finde sted, når en partshøring er gennemført.

Inden en ansat afskediges uden ansøgning, skal HL/LC og den ansatte selv have adgang til at udtale sig. Årsagen til afskedigelsen kan forlanges skriftligt oplyst. Høringsfristen er 3 uger.

Når skolen giver meddelelse om uansøgt afsked til den ansat, underrettes samtidig HL/LC om sagen.

Hvis afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet, kan HL inden 4 uger efter høringen begære forhandlinger med skolen om sagen.

Varsler - den ansatte

En ansat på tjenestemandslignende vilkår kan opsige sin stilling på grund af alder, sygdom eller andre forhold, fx et nyt arbejde.

Tjenestemandslignende ansatte* pr. 1. august 1995 eller senere har 1 måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned. Det er ikke muligt at aftale kortere varsel.

Tjenestemandslignende ansatte* før 1. august 1995 har 3 måneders opsigelsesvarsel til udgangen af en måned. Det er muligt at aftale kortere varsel.

(* Efter "Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsuddannelser og kostafdelinger" )

Varsler - skolen

Tjenestemandslignende ansatte* pr. 1. august 1995 eller senere kan fra skolens side opsiges til udgangen af en måned med følgende varsler: 

Et varsel på

Inden udløbet af

1 måned

5 måneder

3 måneder

2 år og 9 måneder

4 måneder

5 år og 8 måneder

5 måneder

8 år og 7 måneder

6 måneder

derover 

Tjenestemandslignende ansatte* før 1. august 1995 kan fra skolens side opsiges til udgangen af en måned med følgende varsler:

Et varsel på

Inden udløbet af

5 måneder

2 år og 7 måneder

6 måneder

5 år og 6 måneder

7 måneder

8 år og 5 måneder

8 måneder

derover - dog 3 måneder ved pensionering i forbindelse med sygdom

Opsigelsesvarslet kan fra skolens side forkortes i tilfælde af tjenesteforseelse og strafbare forhold.

(* Efter "Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsuddannelser og kostafdelinger" )

Fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked

Ved uansøgt afsked af en ansat, der har været uafbrudt beskæftiget ved institutionen i 12 eller 17 år, skal institutionen ved den ansattes fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Tjenestefrihed med løn medregnes i beskæftigelsesperioden.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor afskeden er begrundet i, at den ansatte som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

2. november 2016